CHARAKTERISTIKA


vykonávam svoju činnosť pod menom Ing. Marta Tóthová, ako samostatne zárobkovo činná osoba


rozsah poskytovaných služieb – audítorské služby, vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo

Ing. Marta Tóthová

 

office: Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
mobil: 0907191912
tel./fax: 032/6529515

 

IČO: 34271333
DIČ: 1032683916
IČ DPH: SK1032683916

ČINNOSŤ VYKONÁVAM NA ZÁKLADE


certifikátu Slovenskej komory audítorov o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb č. 237 vydaného v Bratislave dňa 16.06.1993


živnostenského registra č. 309-10597 s predmetom podnikania - vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo s dátumom od 01.04.1996
ŠTRUKTÚRA SLUŽIEB


pre fyzické osoby, právnické osoby – obchodné spoločnosti, mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie

ZABEZPEČENIE VÝKONU


osobne, súčinnosť s asistentom audítora, administratívni a pomocní pracovníci audítora


externá spolupráca s inými audítormi, daňovými poradcami, právnikmi, znalcami.